Aleš Čeněk

Teória práva (Alexander Bröstl; Gabriela Dobrovičová; Imrich Kanárik)

Učebný text z teórie práva sa pokúša priblížiť a objasniť právo vo všetkých dôležitých javových formách predovšetkým študentom prvého ročníka právnického štúdia a má propedeutický charakter. Vychádza z historického vývoja názorov na pojem právo a zo skúmania jeho rôznych významov. Hľadá ...

EAN: 9788073804251, obchod: Dary života

od 9,71 €

Porovnať ceny

Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (právní úprava) (František Vavera)

Cílem publikace je popsat jak historii, tak vývoj a současný stav kominictví z právního pohledu v České republice, a též z hlediska historie v českých zemích, ale i jednotlivá úskalí prvních norem upravující toto řemeslo. Celá publikace je systémově strukturována, snad výstižně je pojat ...

EAN: 9788073804206, obchod: Dary života

od 6,09 €

Porovnať ceny

Examinatorium evropského práva (Christian Zacker, Stephan Wernicke)

Překlad poslední, třetí verze rozsáhlého díla EXAMINATORIUM EUROPARECHT (v originále vydává německé právnické nakladatelství Carl Heymanns Verlag, autoři Christian Zacker, Stephan Wernicke), které formou otázek a odpovědí přináší kompletní přehled a výklad práva Evropské unie v aktuálním ...

EAN: 9788086920054, obchod: Dary života

od 29,53 €

Porovnať ceny

Pracovní právo (Petr Hůrka)

Publikace je odborným základem pracovního práva v jeho moderní podobě. Popisuje současný stav pracovního práva v České republice, zejména ve vazbě na občanský zákoník, včetně přípravy soukromoprávní kodifikace, na předpisy a pojetí pracovního práva v Evropské unii, stejně jako na stěžejní ...

EAN: 9788073803162, obchod: Dary života

od 22,28 €

Porovnať ceny

Politologie 3.vydání (Andrew Heywood)

Politika je divadlo dynamické a stále se měnící, na němž se odehrávají některá z nejzávažnějších světových dramat. Věda, která ji studuje, je rozsáhlá a eklektická. Zahrnuje totiž témata tak rozmanitá, jako jsou srovnávací politologie, politická filosofie, mezinárodní vztahy a politická ...

EAN: 9788073801151, obchod: Dary života

od 20,58 €

Porovnať ceny

Teoretické problémy pracovného práva (Helena Barancová)

Skúsenosti z ostatných rokov ukazujú, že pri mnohých čiastkových legislatívnych zmenách pracovnoprávnych predpisov odchýlenie sa od základných funkcií pracovného práva má závažné sociálnoprávne dôsledky nielen pre účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, ale aj pre ďalší rozvoj pracovného ...

EAN: 9788073804657, obchod: Dary života

od 19,86 €

Porovnať ceny

Osnova občanského zákoníku. Osnova zákona o obchodních korporacích (Karel Eliáš)

Návrh občanského zákoníku bere za východisko poznání, že právo není matematika a že každou myslitelnou situaci soukromého života nelze na úrovni zákonného textu přesně upravit. Proto vsadil v mnohém na generální klauzule, které nebrání vývoji a umožňují soudci právo nalézat a tvořit. ...

EAN: 9788073802059, obchod: Dary života

od 16,16 €

Porovnať ceny

Kriminalistika a zdravotnictví (Nikolaj Hrib)

Publikace se zabývá kriminalistickými aspekty vyšetřování případů ublížení na zdraví z nedbalosti při poskytování zdravotní péče v léčebném procesu a vychází z autorova mnohaletého praktického, ale zejména teoretického zkoumání konkrétních případů. Obsahuje právní stav v této oblasti a jeho ...

EAN: 9788073802691, obchod: Dary života

od 14,71 €

Porovnať ceny

Obchodní právo (Aleš Rozehnal a kolektiv autorů)

Obchodní právo je jedním z nejdynamičtěji rozvíjejících se právních odvětví, které se však v posledních desetiletích vyvíjelo diskontinuitně. Nová úprava soukromého práva vyvolala potřebu stanovit rozsah a zakotvení moderního obchodního práva ve vztahu k dalším právním oborům. Kniha ...

EAN: 9788073805241, obchod: Dary života

od 30,36 €

Porovnať ceny

Veřejnoprávní aspekty podnikání (A. Outlá; kolektív autorov)

Podnikání jako fenomén moderního hospodářského prostoru je průsečíkem mnoha samostatných disciplín různorodého charakteru, z nichž jedno z předních míst zaujímají právo a ekonomie. Netřeba polemizovat se skutečností, že nabídka odborných prací pokrývajících svým monotématickým zaměřením ...

EAN: 9788073804268, obchod: Dary života

od 6,09 €

Porovnať ceny

Nové soukromé právo - Rekodifikace (Libor Čihák)

Po dvou desítiletích snah o rekonstrukci soukromého práva v novém společenském systému ČR a po více než desíti letech legislativních prací nabyl platnosti text nového občanského zákoníku. S jeho přijetím jsou spojeny nesporné výhody pro adresáty norem soukromého práva, na druhé straně však ...

EAN: 9788073804701, obchod: Dary života

od 12,10 €

Porovnať ceny

Resocializácia odsúdených (Jana Španková)

Predkladaná publikácia na primeranej vedeckej úrovni vhodným spôsobom umožňuje získať prehľad z oblasti väzenstva, resocializácie odsúdených a ich spätného návratu do spoločnosti. V súčasnosti pozorujeme nárast kriminality, dokonca v nových kvalitách – organizovaný zločin, obchodovanie so ...

EAN: 9788073804848, obchod: Dary života

od 16,16 €

Porovnať ceny

Vnútroštátne súdy a európske súdy. Spojené alebo paralelné svety? (Radoslav Procházka)

Zborník je súborom prednášok, ktoré odzneli na medzinárodnej vedeckej konferencii konanej 7. mája 21 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Cieľom konferencie bola otvorená výmena názorov domácich, zahraničných a európskych sudcov, vedeckých pracovníkov, zamestnancov ...

EAN: 9788073803070, obchod: Dary života

od 6,27 €

Porovnať ceny

Geografie cestovního ruchu České republiky (Jiří Vystoupil; Martin Šauer)

Publikace přináší výsledky více než třicetiletého výzkumu geografické problematiky cestovního ruchu v České republice a ve svém pojetí a rozsahu je první studií svého druhu o celém našem území. Publikace je ve věcné a obsahové rovině členěna do osmi hlavních problémových okruhů. První je ...

EAN: 9788073803407, obchod: Dary života

od 14,17 €

Porovnať ceny

Euro v ČR z pohledu ekonomů (Mojmír Helísek)

Sborník příspěvků z druhé konference Blízký východ v současném světě, která se dne 6.dubna 26 uskutečnila na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni a jejímiž organizátory byly Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU a Informační centrum NATO v Plzni. Předmětem konference byly ...

EAN: 9788073801823, obchod: Dary života

od 8,91 €

Porovnať ceny

Soukromé právo na cestě : eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše - Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše (Vlastimil Pihera, Bohumil Havel)

Karel Eliáš patří k nejvýznamnějším autoritám v oblasti českého soukromého práva. Sborník „Soukromé právo na cestě“, vydávaný při příležitosti jeho 55. narozenin, obsahuje celkem 29 původních esejí vztahujících se k soukromému právu, jejichž záběr osciluje od analýzy aktuálních problémů, ...

EAN: 9788073802653, obchod: Dary života

od 14,71 €

Porovnať ceny

Systémy sociální kontroly a právo (Martina Urbanová)

Publikace se věnuje vybranému sociologicky relevantnímu problému sociální kontroly, který je zkoumán zejména ve vztahu k právu jako mnohostrannému společenskému jevu. Pozornost se soustřeďuje na právo jako hlavní nástroj sociální kontroly. Položeny jsou i další s tématem úzce související ...

EAN: 9788086898940, obchod: Dary života

od 9,24 €

Porovnať ceny

Prípadové štúdie z trestného práva procesného (Adrián Jalč; kolektív autorov)

Prípadové štúdie z trestného práva procesného ako vysokoškolské učebné texty završujú kompletnú zbierku základných publikácií z predmetu Trestné právo procesné na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Snahou autorov bolo poskytnúť študentom a odbornej verejnosti precízne, zrozumiteľné a ...

EAN: 9788073805654, obchod: Dary života

od 11,70 €

Porovnať ceny

Bezpečnosť štátu a občana: Energetická bezpečnosť (Radoslav Ivančík; Miroslav Kelemen)

Európska únia zatiaľ nie je schopná garantovať energetickú bezpečnosť jej členských štátov. V danej situácii je teda na členských štátoch EÚ, vrátane Slovenskej republiky, aby sústredili pozornosť na vypracovanie a realizáciu celého súboru legislatívnych, ekonomických, bezpečnostných, ...

EAN: 9788073804749, obchod: Dary života

od 7,68 €

Porovnať ceny

Boj o právo. Právo všedního dne (Rudolf von Jhering)

Jheringův „Boj o právo“ patří mezi nejpřekládanější, nejčtenější a myšlenkově nejvlivnější díla evropské právní historie. Český překlad z roku 1897 zpřístupňuje Jheringovo myšlenkové bohatství osobitě krásným jazykem, jenž ani s odstupem století nic neztratil na své vznešenosti a ...

EAN: 9788073801021, obchod: Dary života

od 8,91 €

Porovnať ceny