C.H.Beck

Oficiálne stránky C.H.Beck:

http://www.beck.cz/

C.H.Beck v sociálnych sieťach:

Facebook

Právo cestovného ruchu (Monika Jurčová)

Predkladaná publikácia ponúka komplexný pohľad na právo cestovného ruchu. Vysvetľuje základné pojmy, s ktorými sa v tejto oblasti stretávame a poskytuje prehľad relevantných prameňov. Podrobne je analyzovaná zmluva o obstaraní zájazdu. Samostatná kapitola je venovaná ochrane práv ...

Obchod: Dary života

od 36,01 €

Porovnať ceny

Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání (Pavol Šámal; kolektív autorov)

Od prvního vydání velkého komentáře k trestnímu zákoníku uplynuly sice jen dva roky, avšak první vydání bylo přes potřebné dotisky již zcela rozebráno. Vzhledem k tomu, že v mezidobí došlo k prvním novelizacím trestního zákoníku a nově i k přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických ...

Obchod: Dary života

od 163,09 €

Porovnať ceny

Zákon o daních z příjmů. Komentář (V. Pele)

Komentář předního daňového odborníka nabízí výklad aktuálního znění zákona účinného od 1. dubna 2012 a ve výkladu jsou zmíněny i změny zákona účinné od 1. ledna 2013. Publikace se neomezuje pouze na výklad předpisu a doplnění související judikatury, ale připojuje i příklady u praxe, ...

Obchod: Dary života

od 52,14 €

Porovnať ceny

Evropské správní právo (Pomahač; Handrlica)

V návaznosti na nové vydání učebnice Správní právo – Obecná část publikace podrobněji zpracovává problematiku evropského správního práva. Tato publikace: Přibližuje působení správního práva, které překračuje hranice národních států, se zvláštním zřetelem k právu Evropské unie. Vysvětluje, ...

Obchod: Dary života

od 14,04 €

Porovnať ceny

Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář (Pavol Šámal; kolektív autorov)

1. ledna 2012 nastala zásadní koncepční změna trestního práva: průlom do zásady individuální trestní odpovědnosti prakticky zaměřený komentář si klade za cíl ozřejmit smysl jednotlivých ustanovení zákona a usnadnit jejich správnou aplikaci zapracovává přitom jak podklady zpracované při ...

Obchod: Dary života

od 40,63 €

Porovnať ceny

Správní právo. Obecná část, 8. vydání (Dušan Hendrych)

Již osmé vydání učebnice dokazuje její úspěšnost a potřebnost pro studium správního práva a správní vědy i jiných příbuzných oborů.Osmé vydání: * Přináší systematický výklad obecné části správního práva, zejména jednotlivých institutů a zásad správního práva* Reflektuje všechny aktuální ...

Obchod: Dary života

od 35,65 €

Porovnať ceny

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (Alexander J. Bělohlávek)

Autor, který se intenzivně věnuje rozhodčímu řízení v tuzemsku i v zahraničí a je rozhodcem u řady stálých mezinárodních rozhodčích soudů, jakož například zástupcem ČR u Mezinárodního rozhodčího soudu ICC a členem jiných odborných institucí, pojednává danou problematiku z pohledu právní ...

Obchod: Dary života

od 72,38 €

Porovnať ceny

Zákon o důchodovém pojištění. Komentář (V. Voříšek)

Na druhou polovinu října připravujeme vydání komentáře k zákonu o důchodovém pojištění, který komplexně zpracovává problematiku důchodového zabezpečení a seznamuje s vývojem této poměrně složité právní problematiky.Co přináší komentář k zákonu o důchodovém pojištění?Publikace obsahuje vedle ...

Obchod: Dary života

od 34,86 €

Porovnať ceny

Sousedské spory dle stavebního zákona a jejich řešení v praxi (Michal Lalík)

Každý jistě ví, jak je sousedské soužití složité a jak nesnadné je řešení možných konfliktů v sousedské sféře. Je potřeba si vždy uvědomit a mít na zřeteli, že sousedské spory i jejich řešení jsou zcela specifické. To platí i pro sousedské spory ve stavební oblasti.Publikace věnována právě ...

Obchod: Dary života

od 21,25 €

Porovnať ceny

Finanční právo, 6. upravené vydání (Bakeš; Karfíková; Kotáb; Marková)

Šesté, upravené a aktualizované vydání vysokoškolské učebnice finančního práva přináší ucelený pohled na obecnou i zvláštní část finančního práva v jejich komplexnosti a vzájemné provázanosti.Šesté vydání: * Představuje užitečnou pomůcku k porozumění významnému a neustále se rozvíjejícímu ...

Obchod: Dary života

od 32,04 €

Porovnať ceny

Sociální práva cizinců (M. Štefko; Kristina Koldinská)

Moderní systém sociální ochrany je budován k pokrytí většiny sociálních událostí, se kterými může být občan daného státu, od narození do smrti, konfrontován. Mezinárodní migrace osob přináší otázku, zda a do jaké míry lze sociální práva vztáhnout i na občany třetích států. Předkládaná ...

Obchod: Dary života

od 16,20 €

Porovnať ceny

Trestání delikventní mládeže (Jana Hulmáková)

Předkládaná monografie přináší ucelené, aktuální zpracování problematiky sankcí, ukládaných delikventní mládeži, včetně sankcí neformálních – odklonů v trestním řízení.Tato publikace: • Se zabývá rozborem právní úpravy sankcí v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže, včetně řešení aktuálních ...

Obchod: Dary života

od 19,45 €

Porovnať ceny

Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář (kolektív autorov)

EKZ157 - Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář• Prakticky zaměřený komentář odhaluje možnosti aplikace nové právní úpravy.• Publikace klade důraz na podrobnou analýzu práva Evropské unie, v jehož světle je nutno jednotlivá ustanovení zákona vykládat.• Stranou pozornosti nezůstávají ...

Obchod: Dary života

od 50,05 €

Porovnať ceny

Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Komentář. § 2972 - 2990 (Ondrejová)

Publikace přináší komentář k jednotlivým ustanovením nového občanského zákoníku upravujících nekalou soutěž (§ 2972 až 2990). Podrobný výklad problematiky nekalé soutěže v novém občanském zákoníku je bohatě doplněn o použitelnou judikaturu českých soudů i Soudního dvora EU. Text se nevyhýbá ...

Obchod: Dary života

od 32,04 €

Porovnať ceny

Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář · § 165-204 (Ondřej Richter)

PopisVěřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář · § 165-204: • komentář k § 165 až 204 InsZ ve znění účinném od 1. 1. 2014• upravuje tedy otázky, se kterými se nejčastěji setkávají věřitelé, jejichž dlužník je v úpadku v režimu insolvenčního řízení• byl sepsán zejména ...

Obchod: Dary života

od 28,43 €

Porovnať ceny

Ochranná a bezpečnostní pásma (Jakub Handrlica)

Publikace se věnuje omezením vlastnického práva k nemovitým věcem plynoucím z existence ochranných a bezpečnostních pásem.Monografie rozebírá způsoby vzniku těchto omezení (na základě zákona, správního aktu, opatření obecné povahy, podzákonného právního předpisu atd.) a otázku jejich trvání ...

Obchod: Dary života

od 17,64 €

Porovnať ceny

Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání (Jiřina Hásová)

• Zákon č. 182/2006 Sb., upravuje insolvenční řízení a možnosti řešení úpadku dlužníka v úpadku – konkurs, reorganizaci, oddlužení.• Aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona, vycházející ze současné praxe autorů, umožňuje získat dostatečný přehled např. o uplatňování pohledávek v ...

Obchod: Dary života

od 71,66 €

Porovnať ceny

Pracovní právo. 6. vydání (Miroslav Bělina)

Šesté vydání vysokoškolské učebnice představuje teoretický úvod do pracovního práva České republiky a reaguje také na poslední legislativní vývoj, zejména na přijetí nových zákonů.Šesté vydání: • Je dílem erudovaných odborníků na poli pracovního práva• Obsahuje změny související především s ...

Obchod: Dary života

od 28,43 €

Porovnať ceny

Budujeme důvěryhodnou firmu (Ivo Rolný)

Praxe ukazuje, že podnikatelská etika je významnou konkurenční výhodou, kterávede nejen k posílení morálního kreditu podniku, ale pozitivně se promítá i dojeho ekonomických výsledků.V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a teoretická východiska a jsouobjasněny historické ...

Obchod: Dary života

od 17,64 €

Porovnať ceny

Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firem (Dana Kubíčková; Irena Jindřichovská)

Kniha přináší pohled na finanční analýzu firmy jako na významný nástroj udržitelného rozvoje. Jsou vysvětleny nejen metody finanční analýzy a jejich vhodné využití, ale také jak využít výsledky a závěry finanční analýzy v bankrotních a bonitních modelech. Text je zaměřen také na ...

Obchod: Dary života

od 21,25 €

Porovnať ceny