Leges

Trestní právo hmotné - 5. aktualizované a doplněné vydání - Obecná část. Zvláštní část (Jiří Jelínek)

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o základním ...

EAN: 9788075021205, obchod: Dary života

od 40,36 €

Porovnať ceny

Insolvenční zákons poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy (Jolana Maršíková)

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, podstatným způsobem naposledy zákonem č. 69/2011 Sb., s účinností od 31. 3. 2011.Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní ...

EAN: 9788087212752, obchod: Dary života

od 35,65 €

Porovnať ceny

Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou - 3. aktualizované vydání - podle stavu účinného od 1. 10. 2015 a od 1. 10. 2016 (Eva Horzinková; Helena Kučerová)

Podrobný komentář reaguje na významné legislativní změny a novou judikaturu. S ohledem na dělenou účinnost poslední novelizace je zpracován ve dvojím znění, podle právního stavu účinného od 1. 10. 2015 a od 1. 10. 2016. Na závěr je uveden přehled zákonů obsahujících skutkové podstaty ...

EAN: 9788075021014, obchod: Dary života

od 31,23 €

Porovnať ceny

Zákon o rodině, s komentářem, judikaturou a předpisy souvisícími (kolektív autorov)

Posametový president Václav Havel, politik, spisovatel a meditátor, se představuje ve svých Dopisech Olze (knižně Praha 1983) také jako filosof, i když se nesnaží podat ucelený noetický koncept. Havlovy úvahy, někdy s filosofickým vyústěním, lze soustředit kolem pojmu VÍRA. Víra je Havlovi ...

EAN: 9788087212967, obchod: Dary života

od 24,86 €

Porovnať ceny

Konfesní právo (Jiří Rajmund Tretera; Záboj Horák)

Předmětem konfesního práva je právní úprava postavení jednotlivců, pokud jde o vyznávání čili konfesi náboženské víry, a také právní úprava postavení jejich náboženských kolektivů neboli konfesí. Konfesní právo je součástí právních řádů jednotlivých států a mezinárodního společenství,je ...

EAN: 9788075021182, obchod: Dary života

od 19,31 €

Porovnať ceny

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR (Martin Škurek)

Publikace komplexně rozebírá vztah evropského správního práva trestního a postihování přestupků podle české právní úpravy ve všech základních rovinách. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože postihování přestupků je velmi významnou činností orgánů ...

EAN: 9788075020949, obchod: Dary života

od 13,33 €

Porovnať ceny

Pracovník v Evropské unii - Za prací, studiem a na dovolenou v Evropě jen s právem EU (Tereza Kunertová)

Monografie se zaměřuje na velmi aktuální problematiku volného pohybu osob napříč Evropskou unií.Autorka se zabývá pozitivním i negativním vymezením unijního pracovníka, tj. otázkami, kdo unijním pracovníkem je, jaká práva či povinnosti pracovníkům právo Evropské unie přináší, a s jakými ...

EAN: 9788075020321, obchod: Dary života

od 11,09 €

Porovnať ceny

Praktikum z práva sociálního zabezpečení - 4. přepracované a aktualizované vydání (Gabriela Halířová; Petra Melotíková)

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již čtvrtém vydání byla značně přepracována a aktualizována k říjnu ...

EAN: 9788075020901, obchod: Dary života

od 10,54 €

Porovnať ceny

Alternativní řešení trestních věcí - Sborník z konference Olomoucké právnické dny 2015 (Jiří Jelínek)

Sborník obsahuje příspěvky ze sekce trestního práva mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, kterou pořádá každoročně Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Tématem jednání sekce trestního práva v květnu 2015 byla problematika alternativ v trestním právu, která je ...

EAN: 9788075021090, obchod: Dary života

od 10,18 €

Porovnať ceny

Nicotnost správního rozhodnutí (Kateřina Frumarová)

Publikace se snaží přinést komplexní a systematický pohled na problematiku nicotnosti správních rozhodnutí a je tak určena jak odborníkům z řad správně právní teorie a praxe, tak i běžnému občanovi, jež se každodenně střetává s výkonem veřejné správy a se správními rozhodnutími.Úvodem ...

EAN: 9788075020567, obchod: Dary života

od 21,23 €

Porovnať ceny

Občanský zákoník - velký komentář - Svazek II - § 118-488 Právnické osoby a zastoupení (Filip Melzer; Petr Tégl)

-Dátum vydania: 15.12.2016Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: 978-80-87576-79-3Strán: 0Formát (mm): 165x245

EAN: 9788075020024, obchod: Dary života

od 71,67 €

Porovnať ceny

Prečo zotrvať pri rozhodnutom - Teória záväznosti precedentu (Marek Káčer)

Kniha je obhajobou teze, dle které soudy tvoří právo bez ohledu na právní kulturu, ve které působí.Autor věnuje pozornost všeobecným otázkám závaznosti soudních rozhodnutí, přičemž v textu kombinuje analytický, komparativní, psychologický a politologický přístup.Autor si klade za cíl ...

EAN: 9788075020116, obchod: Dary života

od 10,43 €

Porovnať ceny

Právní změny nájemního bydlení od 1. 11. 2011 (Stanislav Křeček)

Příručka přináší podrobný rozbor novely části občanského zákoníku pojednávající o nájmu bytu (§ 685–719), která z větší části nabude účinnosti dne 1. 11. 2011.Novela představuje největší zásah do práv k bytu od velké novely občanského zákoníku z počátku devadesátých let,přináší především ...

EAN: 9788087212813, obchod: Dary života

od 4,67 €

Porovnať ceny

Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie (Eva Šimečková; Jitka Jordánová)

Monografie je věnována problematice násilí na pracovišti, diskriminaci, šikaně (mobbingu a bossingu) v teorii a rozhodovací činnosti soudů v České republice, Francii a Itálii. Na základě podrobné právní analýzy nabízí zejména šikanovaným zaměstnancům pracovněprávní, občanskoprávní a ...

EAN: 9788075020703, obchod: Dary života

od 11,96 €

Porovnať ceny

Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení insolvenční (Alena Winterová; Alena Macková; kolektív autorov)

Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního.Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, a následně konkrétně jako soudní výkon rozhodnutí, exekuční řízení vedené podle exekučního řádu a jednotlivé ...

EAN: 9788075020772, obchod: Dary života

od 15,80 €

Porovnať ceny

Církve a právo. Miscellanea - Výběr drobných prací z díla (Jiří Rajmund Tretera)

Kniha Církve a právo je souborem miscellaneí, růzností, z bohaté tvorby právníka, kanonisty a kněze Jiřího Rajmunda Tretery, vydaných u příležitosti jeho 75. životního jubilea. Jde o výběr drobných článků týkajících se církví a právních oborů s církvemi souvisejících. Mezi články lze nalézt ...

EAN: 9788075020796, obchod: Dary života

od 24,20 €

Porovnať ceny

Legal English - 2nd edition (Kamila Tozzi; Eva Přidalová)

Učebnice právnické angličtiny je určena zejména studentům práva, aplikované lingvistiky, tlumočníkům a překladatelům. Jejím cílem je poskytnout studentům základy právnické angličtiny potřebné pro jejich budoucí profesní rozvoj, zároveň se snaží rozvíjet znalosti obecného jazyka.Jednotlivé ...

EAN: 9788075020871, obchod: Dary života

od 12,28 €

Porovnať ceny

Praktikum civilního procesu - 2. část (Klára Hamuľáková; Jana Petrov Křiváčková; Renáta Šínová; kolektív autorov)

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015.Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu od ...

EAN: 9788075020864, obchod: Dary života

od 12,64 €

Porovnať ceny

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 6. aktualizované vydání (Jiří Jelínek)

Šesté, aktualizované vydání reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu nejsou vyčerpávajícím komentářem, ale mají přispět k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ustanovení. Uváděné judikáty jsou vybrány především ze ...

EAN: 9788075021069, obchod: Dary života

od 50,91 €

Porovnať ceny

Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou (Vladislav David; kolektív autorov)

Tato učebnice spojuje obecnou i zvláštní část mezinárodního práva veřejného v jeden vnitřně provázaný celek. Autoři se snažili o maximální srozumitelnost a čtivost textu, k níž přispívá bohatá kazuistika, která jednak zdůvodňuje a objasňuje předložené teoretické závěry a jednak umožňuje ...

EAN: 9788087212080, obchod: Dary života

od 19,78 €

Porovnať ceny