Leges

Doktrína prostoru pro uvážení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva (Martin Kopa)

Předmětem monografie je doktrína prostoru pro uvážení (margin of appreciation). Evropský soud pro lidská práva používá tuto doktrínu při hledání vhodné míry volné úvahy členských států při plnění závazků vyplývajících z Úmluvy a sebeomezení (či intenzity přezkumu) Soudu. Vzhledem k ...

Obchod: Dary života

od 12,59 €

Porovnať ceny

Príklady zo sociálneho poistenia - Dávkové vzťahy (Mikuláš Krippel)

Publikácia na konkrétnych príkladoch vysvetľuje jasným a zrozumiteľným spôsobom náročnú matériu dávok zo systému sociálneho poistenia. Uvádza a vysvetľuje ich riešenie v praxi podľa aktuálnej právnej úpravy.Zbierka príkladov zo sociálneho poistenia obsahuje takmer 400 systematicky členených ...

Obchod: Dary života

od 12,59 €

Porovnať ceny

Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989 (Josef Benda)

Tato kniha je výjimečná tím, že jako jediná podává komplexní a objektivní pohled na tento specifický druh restitucí. Ohledně těchto restitucí byly a jsou vedeny mnohé soudní spory. Autor podrobně analyzuje osm významných sporných kauz restitucí majetku bývalých šlechtických rodů (Des ...

Obchod: Dary života

od 24,82 €

Porovnať ceny

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 3. vydání (Jiří Jelínek)

Třetí vydání oblíbeného souboru trestních kodexů zachycuje prvních osm novel trestního zákoníku, další z dlouhé řady novel trestního řádu a novou judikaturu. Po vydání nového trestního kodexu nedochází k žádoucí legislativní stabilitě v oblasti trestního práva hmotného, nýbrž nový kodex je ...

Obchod: Dary života

od 48,60 €

Porovnať ceny

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou a předpisy souvisícími na CD (Helena Kučerová)

Vita activa, známější pod anglickým názvem The Human Condition, je nejdůležitější filosofický spis Hannah Arendtové. Pojednává v něm o základních formách lidské činnosti, které jsou zároveň základními podmínkami, za nichž je člověku dán život na zemi. Těmi jsou práce, zhotovování a jednání, ...

Obchod: Dary života

od 24,46 €

Porovnať ceny

Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve (Daniel Krošlák)

Sborník reflektuje dnešní svět propletený globalizačními tendencemi, ve kterém jsou kladeny vyšší nároky na uspořádání společenského života a veřejného prostoru, což vyžaduje jistý konsensus v základních hodnotách a společenských normách.V právním státě a především v demokratické ...

Obchod: Dary života

od 16,20 €

Porovnať ceny

Prečo zotrvať pri rozhodnutom - Teória záväznosti precedentu (Marek Káčer)

Kniha je obhajobou teze, dle které soudy tvoří právo bez ohledu na právní kulturu, ve které působí.Autor věnuje pozornost všeobecným otázkám závaznosti soudních rozhodnutí, přičemž v textu kombinuje analytický, komparativní, psychologický a politologický přístup.Autor si klade za cíl ...

Obchod: Dary života

od 10,43 €

Porovnať ceny

Praktikum z římského práva (Kamila Bubelová)

Praktikum je neocenitelnou studijní pomůckou pro přípravu a práci na seminářích z římského práva. Obsahuje dvanáct kapitol, které se věnují jednotlivým institutům římského práva – civilnímu procesu, osobám, rodině, věcným právům, obligačnímu a dědickému právu a dalším. Každá kapitola je ...

Obchod: Dary života

od 7,94 €

Porovnať ceny

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev – Komentář – 2. díl: § 180–389 (Eliška Walterová; kolektív autorov)

Nový komentář k zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev přináší podrobný a zasvěcený výklad každého ustanovení, založený na prvních praktických zkušenostech s jeho aplikací. Čtenářům nabízí argumentaci použitelnou při řešení nejasností a nedostatků zákonné úpravy.Druhý díl ...

Obchod: Dary života

od 12,95 €

Porovnať ceny

Ústavní systém České a Polské republiky po přistoupení k Evropské unii (Věra Jirásková)

Ve dnech 23. a 24. září 21 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze konal II. česko–polský právnický seminář. Katedra ústavního práva, která toto setkání uspořádala, tak navázala na dialog mezi polskými a českými konstitucionalisty započatý v této formě již před dvěma lety v ...

Obchod: Dary života

od 11,87 €

Porovnať ceny

Insolvenční zákons poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy (Jolana Maršíková)

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, podstatným způsobem naposledy zákonem č. 69/2011 Sb., s účinností od 31. 3. 2011.Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní ...

Obchod: Dary života

od 35,65 €

Porovnať ceny

Uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich (Michal Králík)

Publikace předkládá shrnutí hmotněprávních a procesních aspektů ve vybraných oblastech věcných práv, opírající se o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, zejména jeho senátu specializovaného na oblast věcných práv, a zasazené do výkladu jednotlivých právních institutů, se ...

Obchod: Dary života

od 16,20 €

Porovnať ceny

Praktikum z práva sociálního zabezpečení - 2. aktualizované vydání (Jiří Jelínek)

Druhé vydání srozumitelně a přehledně zpracované učební pomůcky pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení reaguje na aktuální změny souvisejících právních předpisů.Kapitoly jsou věnovány jednotlivým podsystémům sociálního zabezpečení (zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění, ...

Obchod: Dary života

od 10,43 €

Porovnať ceny

Otázky právního procesu (Eduard Bruna)

Společenský fenomén, kterým právní proces nepochybně je, vyvolává řadu otázek. Ať již sám o sobě, protože má své místo ve skutečnosti, nebo svým průběhem a výsledky v konkrétních kauzách. A právě o některé tyto otázky jde.V jediné knize nelze jistě postihnout celé jejich spektrum, to však ...

Obchod: Dary života

od 12,59 €

Porovnať ceny

Příklady z trestního práva hmotného a procesního (Rudolf Vokoun; Tomáš Gřivna)

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady byly zpracovány v návaznosti na nový trestní zákoník a sestaveny tak, aby pokrývaly materii trestního práva hmotného (obecné i zvláštní části) i ...

Obchod: Dary života

od 5,77 €

Porovnať ceny

222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení (Stanislav Křeček)

Publikace se zabývá problémy, které vznikají ze vztahů mezi nájemci a pronajímateli, ve světle posledních legislativních úprav (novela občanského zákoníku zákonem č. 17/26 Sb.) a zejména posledních rozhodnutí soudů v této oblasti. V rámci podrobných odpovědí na jednotlivé otázky jsou často ...

Obchod: Dary života

od 10,54 €

Porovnať ceny

Trestní právo hmotné – 2. vydání - Obecná část. Zvláštní část (Jiří Jelínek)

V této knize se dozvíme, jak využít barvy k posílení organismu a zklidnění či vyléčení mysli, těla i ducha. Nabízí jedinečné spojení teorie a praxe. Poskytuje jasná vysvětlení popisovaných skutečností a doporučuje nejlepší způsoby jejich využití. Zabývá se všemi způsoby léčení barvami. ...

Obchod: Dary života

od 34,93 €

Porovnať ceny

Občanský zákoník - velký komentář - Svazek V - § 976-1399 Věcná práva absolutní (Filip Melzer; Petr Tégl)

-Dátum vydania: 15.11.2016Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: 978-80-87576-82-3Strán: 0Formát (mm): 165x245

Obchod: Dary života

od 86,41 €

Porovnať ceny

Občanský zákoník - velký komentář - Svazek VII - § 1721-2893 Relativní majetková práva (závazky) (Filip Melzer; Petr Tégl)

-Dátum vydania: 15.1.2017Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: 978-80-87576-84-7Strán: 0Formát (mm): 165x245

Obchod: Dary života

od 78,84 €

Porovnať ceny

Občanský zákoník - velký komentář - Svazek II - § 118-488 Právnické osoby a zastoupení (Filip Melzer; Petr Tégl)

-Dátum vydania: 15.11.2016Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: 978-80-87576-79-3Strán: 0Formát (mm): 165x245

Obchod: Dary života

od 71,66 €

Porovnať ceny