Veda

Správne právo hmotné. Všeobecná časť (Peter Škultéty; Rastislav Kaššák)

Správne právo je jedným zo samostatných právnych odvetví právneho poriadku Slovenskej republiky.Ústredným a kardinálnym pojmom tohto právneho odvetvia je pojem verejná správa. Z toho vyplýva,že sa treba oboznámiť najmä s poslaním a úlohou verejnej správy z pohľadu organizačnej ...

Obchod: Dary života

od 17,10 €

Porovnať ceny

Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku. Teória a realita (Jana Plichtová)

Autori monografie vychádzajú zo základných hodnotových pilierov liberálnej demokracie – z ideálov politickej slobody a rovnosti, kriticky analyzujú najmä reálne možnosti občanov zúčastňovať sa veľkej či malej politiky. V teoretických štúdiách, analýzach empirických dát reprezentatívneho ...

Obchod: Dary života

od 13,17 €

Porovnať ceny

Nepriateľ zvnútra (Tatiana Bužeková)

Témou knihy je bádanie bosoráctva z perspektívy kognitívnej antropológie. Spoločenskí vedci sa snažili vysvetliť čarodejníctvo/bosoráctvo v rámci rôznych teórií, psychologické aspekty hrali pritom dôležitú úlohu. Autorka knihy prezentuje kognitívny prístup, ktorý berie do úvahy aj ...

Obchod: Dary života

od 6,21 €

Porovnať ceny

Prosociálnosť a etická výchova - Skúsenosti a perspektívy (Ivan Podmanický, Andrej Rajský)

Prosociálnosť a etická výchova. Monografia je výstupom projektu VEGA č. 1/0962/13 Teoretické preskúmanie a empirické overenie konceptu prosociálnosti ako východiskovej bázy aktuálnej koncepcie Etickej výchovy v SR.Dátum vydania: 30.10.2014Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: 978-80-8082-804-1Strán: 300

Obchod: Dary života

od 5,52 €

Porovnať ceny

Akupresúra - Šanca pre zdravie, šanca pre každého (Jozef Šmirala; Jozef Šmirala)

Akupresúra je dar, ktorý má veľa výhod. Pomáha pri bolesti a mnohých poruchách zdravia, a pritom nezaťažuje organizmus cudzími látkami a nemá nijaké nepriaznivé vedľajšie účinky. Kniha je určená každému, kto chce pomáhať sebe a svojim blížnym. Stačí skutočne málo - naučiť sa polohu a ...

Obchod: Dary života

od 12,74 €

Porovnať ceny

Nové štúdie o pragmatizme a neopragmatizme

Aká filozofia je pragmatizmus? U nás stále predovšetkým neznáma, nepochopená, ignorovaná, dezinterpretovaná, „cudzia“ či odmietaná, „podozrivá“ alebo údajne nedostatočne „vznešená“ – pre niektorých dokonca ani nie filozofia, keďže meno „pragmatizmus“ je vari jedno z najhoršie znejúcich ...

Obchod: Dary života

od 10,10 €

Porovnať ceny

THE USE OF FORCE IN INTERNATIONAL RELATIONS (Daniel Šmihula)

This book is a translation of the original Slovak edition published in 2007. The commentaries from today (a 2012 perspective) are included in obvious italics in the footnotes.The main idea if the book is that violence is integral to the nature of human beings as a biological species. Human ...

Obchod: Dary života

od 16,92 €

Porovnať ceny

Posedenie pod tisícročným ružovým krom (Štefan Luby; Martina Lubyová)

Po troch knihách – Cestovná správa z kongresu o ničom a iné texty, Poriadok verzus chaos a Fascinácia Nobelom, ktoré vyšli vo VEDE, vydavateľstve SAV, prichádza autor Štefan Luby so svojou novou knižkou cestopisných čŕt.Ružový ker v Hildesheime, ktorý „prepožičal“ tomuto zväzku aj názov, sa ...

Obchod: Dary života

od 7,58 €

Porovnať ceny

Krajinnoekologický výskum historickej poľnohospodárskej krajiny v obciach Liptovská Teplička, Osturňa a Malá Franková (Marta Dobrovodská)

Publikácia sa snaží čo najkomplexnejším prístupom zhodnotiť vzťah človeka a krajiny v modelových územiach tradičného poľnohospodárstva v troch výnimočných obciach Slovenska – v nízkotatranskej obci Liptovská Teplička a zamagurských obciach Osturňa a Malá Franková. Ich krajina je ...

Obchod: Dary života

od 8,52 €

Porovnať ceny

Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka(1922 - 1942) (Michal Habaj)

Publikácia prináša nový pohľad na jednu z kľúčových postáv slovenskej poézie 20. storočia. Sústreďuje sa na prvé obdobie básnickej tvorby Jána Smreka, ktorú skúma v dosiaľ opomínaných kontextoch a súvislostiach, s ohľadom na dobovo aktuálne estetické, filozofické a spirituálno-náboženské ...

Obchod: Dary života

od 10,97 €

Porovnať ceny

Zo studnice rodnej reči 2 (Katarína Balleková; Miroslav Smatana)

Publikácia nadväzuje na úspešnú knižočku Zo studnice rodnej reči (2005) a prináša výber príspevkov, ktoré boli pôvodne súčasťou rovnomennej rubriky počas druhého decénia jej trvania v rokoch 2002 – 2011 v časopise Kultúra slova.Zostavovatelia ponúkajú pestrú koláž vzácnych svedectiev z ...

Obchod: Dary života

od 7,58 €

Porovnať ceny

Symbolizmus ako princíp videnia (Eva Militi)

Vedecká monografia Evy Maliti je venovaná teórií a umeleckej praxi symbolizmu v ruskej literatúre a kultúre 20. storočia. Symbolizmus sa chápe v zhode s univerzálnou podstatou samotného symbolu, ako konkrétny literárny smer epochy prelomu storočí, no i ako interpretačný kľúč - k dielam, ...

Obchod: Dary života

od 7,65 €

Porovnať ceny

Dejiny Slovenskej akadémie vied, I., II. Diel (Dušan Kováč; kolektív autorov)

Roku 2013 si Slovenská akadémia vied pripomínala 60. výročie svojho vzniku. V porovnaní s historicky staršími akadémiami, ako je napríklad francúzska, ale aj akadémie vied susedných krajín, je naša Akadémia pomerne mladá. Ale šesťdesiat rokov už predstavuje obdobie, ktorá je hodné ...

Obchod: Dary života

od 44,20 €

Porovnať ceny

Voda naša každodenná (Jaroslav Matulík)

Publikácia podčiarkuje nenahraditeľný význam vody v živote na našej Zemi - pre človeka, živočíšstvo, národné hospodárstvo. Zahŕňa všeobecné poznatky o vode, jej formách, fyzikálnych vlastnostiach, činiteľoch ovplyvňujúcich odtok, neprestajnom kolobehu vody v prírode. Informácie sú ...

Obchod: Dary života

od 11,08 €

Porovnať ceny

Krása kameňa v živote človeka (Darina Čabalová)

Publikácia Krása kameňa v živote človeka bola napísaná so snahou zdôrazniť dôležitosť kameňa. Z historického hľadiska bolo najdôležitejšou funkciou kameňa jeho použitie na stavebné účely. Spočiatku sa zhotovovali objekty potrebné pre človeka alebo danú spoločnosť, ktoré mali praktické ...

Obchod: Dary života

od 15,30 €

Porovnať ceny

Starý Vajanský (Ivan Kusý)

Ivan Kusý aj v predloženom texte využíva svoju overenú, pre neho vlastne klasickú metódu historicko-genetického prístupu k textom. Časový moment zohráva opäť dominantnú úlohu pri radení jednotlivých súčastí knižky. Ohlásený tretí zväzok vajanskovskej monografie z pera Ivana Kusého, ktorý ...

Obchod: Dary života

od 5,95 €

Porovnať ceny

Induktívno-deduktívna dimenzia prírodovedného vzdelávania (Ľubomír Held)

V tejto monografickej práci sa chceme zaoberať niektorými charakteristikami prírodovedného vzdelávania ako podkladu analýzy a hľadania možností jeho zmien na zlepšenie jeho nelichotivého stavu v súčasnosti u nás i vo veľkej časti Európy.Dátum vydania: 20.7.2014Vydanie: 1.Väzba: ...

Obchod: Dary života

od 5,41 €

Porovnať ceny

Imunita pri tkanivových helmintozoonózach (Emília Dvorožňáková; Pavol Dubinský)

Publikácia je zameraná na aktuálne helmintozoonózy, ktoré patria medzi novo objavujúce sa zoonózy u nás a v strednej Európe, alebo vyskytujúce sa v endemických oblastiach, alebo sú najviac rozšírené u nás, alebo vo svete. Niektoré z týchto helmintozoonóz sú hrozbou pre obyvateľov mnohých ...

Obchod: Dary života

od 8,52 €

Porovnať ceny

Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy (1) (Ján Letz)

Publikácia je určená nielen odbornej verejnosti, ale aj všetkým záujemcom, ktorí chcú získať detailnejší prehľad o predstaviteľoch personalizmu a ich koncepciách metafyziky v priebehu jeho vývoja v novodobých dejinách filozofie. Publikácia je doplnená o podrobnú bibliografiu jednotlivých ...

Obchod: Dary života

od 15,30 €

Porovnať ceny

Jozef Felix (1913-1977) a cesta k modernej slovenskej romanistike (Jana Truhlářová)

Jozef Felix, slovenský romanista, prekladateľ, literárny historik, editor, dramaturg a pedagóg, bol európskym vzdelancom, osobnosťou renesančného typu mimoriadneho významu. Cieľom knihy štúdií je vzdať hold veľkej osobnosti slovenskej kultúry pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia, z ...

Obchod: Dary života

od 12,59 €

Porovnať ceny