Veda

Dejiny Slovenskej akadémie vied, I., II. Diel (Dušan Kováč; kolektív autorov)

Roku 2013 si Slovenská akadémia vied pripomínala 60. výročie svojho vzniku. V porovnaní s historicky staršími akadémiami, ako je napríklad francúzska, ale aj akadémie vied susedných krajín, je naša Akadémia pomerne mladá. Ale šesťdesiat rokov už predstavuje obdobie, ktorá je hodné ...

EAN: 9788022413169, obchod: Dary života

od 44,20 €

Porovnať ceny

Pohrebisko v Ždani v kontexte vývoja severného Potisia v dobe halštatskej (Elena Miroššayová)

Predložená práca sa skladá z dvoch častí. Prvá obsahuje základné informácie o nálezisku, etapách výskumu, typologickú analýzu a komparatívnu typológiu nálezov a nálezových situácií zistených počas výskumu v Ždani. Obsah ďalších kapitol vychádza z výsledkov analýzy a ich využitia na ...

EAN: 9788022414203, obchod: Dary života

od 21,23 €

Porovnať ceny

Lekárska virológia (Július Rajčáni; Fedor Čiampor)

Monografia prináša rad najnovších poznatkov zo všetkých dôležitých oblastí lekárskej virológie.Dátum vydania: 20.4.2007Vydanie: 1.Väzba: viazanáISBN: 978-80-2240-911-7Strán: 680Formát (mm): 210x290

EAN: 9788022409117, obchod: Dary života

od 19,57 €

Porovnať ceny

Európsky sociálny model - čo ďalej ? (Ľuboš Blaha)

Európsky sociálny model, ktorý občanom desaťročia zabezpečoval dôstojnú životnú úroveň, sociálne práva a rovnováhu v spoločnosti, čelí vážnym rizikám. Tie nesúvisia iba s aktuálnou ekonomickou krízou, ale aj s dlhodobejším procesom globalizácie svetových trhov. Globalizácia sa dnes riadi ...

EAN: 9788022413961, obchod: Dary života

od 16,99 €

Porovnať ceny

THE USE OF FORCE IN INTERNATIONAL RELATIONS (Daniel Šmihula)

This book is a translation of the original Slovak edition published in 2007. The commentaries from today (a 2012 perspective) are included in obvious italics in the footnotes.The main idea if the book is that violence is integral to the nature of human beings as a biological species. Human ...

EAN: 9788022413411, obchod: Dary života

od 16,92 €

Porovnať ceny

Voda naša každodenná (Jaroslav Matulík)

Publikácia podčiarkuje nenahraditeľný význam vody v živote na našej Zemi - pre človeka, živočíšstvo, národné hospodárstvo. Zahŕňa všeobecné poznatky o vode, jej formách, fyzikálnych vlastnostiach, činiteľoch ovplyvňujúcich odtok, neprestajnom kolobehu vody v prírode. Informácie sú ...

EAN: 9788022413473, obchod: Dary života

od 11,05 €

Porovnať ceny

Masmédiá a politika: Komunikácia či manipulácia? - Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie (Eva Jaššová; Ivan Sečík)

Zborník Masmédia a politika: komunikácia či manipulácia? je publikačným výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci projektu VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ústavu politických vied SAV pod názvom Od persuázie (presviedčania) k manipulácii v politickej a ...

EAN: 9788022414258, obchod: Dary života

od 12,75 €

Porovnať ceny

Klenoty slovenských archívov (Lenka Pavlíková; Ladislav Vrtel)

Táto výnimočná a atraktívna publikácia prezentuje kľúčové ikonické dokumenty histórie krajiny. Historické archívy príslušnej krajiny predstavujú najvzácnejšie národné vlastníctvo a ako také by sa mali aj chrániť.Nemožno ich však chápať ako inštitúcie slúžiace výlučne záujmom úzkeho okruhu ...

EAN: 9788022413350, obchod: Dary života

od 15,29 €

Porovnať ceny

Aby univerzita mala dušu (Vladimír Šucha)

Esej vysokoškolského pedagóga sa venuje naliehavému problému našej spoločnosti – kvalite univerzít. V eseji vyzýva k výchove všestranných, tvorivých osobností, ktoré sú najväčším bohatstvom univerzít. Kniha je aj návodom, ako „odomykať“ talenty a víziou, ako vdýchnuť „dušu“ univezitám. ...

EAN: 9788022411493, obchod: Dary života

od 8,08 €

Porovnať ceny

Rezonancie duší (Danica Jakubcová)

Druhá básnická zbierka Danice Jakubcovej Rezonancia duší sa vyznačuje exponovaným etickým rozmerom a možno jej pripísať viaceré prvenstvá v súčasnej slovenskej poézii. Básne pre túto komponovanú zbierku začali vznikať už v roku 1978 po smrti významného slovenského surrealistického ...

EAN: 9788097061005, obchod: Dary života

od 8,08 €

Porovnať ceny

Formovanie úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi - Od vzniku uhorského štútu do prvej československej kodifikácie rodinného práva (Miriam Laclavíková)

Majetkové vzťahy medzi manželmi vznikali a aj vznikajú v súvislosti so spoločným manželským životom, so spoločným hospodárením v rodine a zabezpečením hmotných potrieb manželov vždy aj so zreteľom na zabezpečenie a úhradu potrieb detí. Formovanie majetkových vzťahov medzi manželmi v ...

EAN: 9788022411424, obchod: Dary života

od 11,27 €

Porovnať ceny

Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov (Štefan Rehák, kolektív autorov)

Autorský kolektív zostavený zo špičkových odborníkov v oblasti klimatológie, hydrológie, vodného hospodárstva, pôdohospodárstva, krajinného inžinierstva a technických vied pôsobiacich na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Matematicko-fyzikálnej fakulte a Prírodovedeckej fakulte ...

EAN: 9788022414296, obchod: Dary života

od 16,92 €

Porovnať ceny

Politika bez masky (Peter Dinuš)

Príspevok k politickému diskurzu na Slovensku po roku 1989.Obsahom predkladanej práce, je otázka vývoja slovenskej spoločnosti po novembri 1989. Uvedený dátum sa pre naše novodobé dejiny stal prelomovým z dôvodu, že v Československu došlo k zásadnej zmene usporiadania spoločenských vzťahov. ...

EAN: 9788022414395, obchod: Dary života

od 10,22 €

Porovnať ceny

Rodinná kronika (Štefan Luby)

Životný príbeh intelektuála v zlomových dejinách spoločenstva, ktorých je živou súčasťou, je vzrušujúcim čítaním. Celkom samozrejme a prirodzene mapuje cestu človeka vyrastajúceho v rodine, stáva sa príbehom troch generácií a naznačuje začiatok štvrtej. V tomto zmysle táto kniha nadväzuje ...

EAN: 9788022415095, obchod: Dary života

od 8,51 €

Porovnať ceny

Z problematiky náboženských výrazov v spisovnej slovenčine (Elena Krasnovská)

Predložený zborník obsahuje vopred dohodnuté referáty účastníkov celoslovenského vedeckého seminára, ktorý sa konal na pôde Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 14. februára 2008 pod názvom Diachrónne aspekty a problematika súčasnej slovenskej náboženskej ...

EAN: 9788080822637, obchod: Dary života

od 8,48 €

Porovnať ceny

Psycho-logika emócií (Daniela Kusá)

O emóciách sa zvykne hovoriť ako o spontánnych, nie vždy ovládateľných a najmä viac či menej nezávislých od chladného rozumu. Námietky voči tejto dualite srdca a rozumu prichádzajú z dielní evolučne, kognitívne aj socio-kultúrne ladených smerov psychológie. Ich ponuka bola výzvou na ...

EAN: 9788022413084, obchod: Dary života

od 4,67 €

Porovnať ceny

Ekológia ľudských kognícií (Daniela Kusá)

Texty Ekológie ľudských kognícií ponúkajú pohľady do zákulisia úvah a polemík, ktoré sa vynorili v súčasných koncepciách kognitívnych vied. Tie kladú otázky o schopnostiach druhu homo sapiens nielen chápať realitu, ale ju aj vytvárať - prípadne ju dokonca vylučovať. Hlavná myšlienková línia ...

EAN: 9788022412223, obchod: Dary života

od 4,67 €

Porovnať ceny

Magický realizmus Isabel Allendeovej (Magda Kučerková)

Analýza literárneho diela súčasnej hispanoamerickej spisovateľky Isabel Allendeovej v kontexte modernej latinskoamerickej literatúry. Mladá literárna vedkyňa M. Kučerková v monografii ponúka vlastné hypotézy a interpretácie literárneho diela spisovateľky čílskeho pôvodu, ktorej knihy sú ...

EAN: 9788022412117, obchod: Dary života

od 5,51 €

Porovnať ceny

Ján Hollý v slovenskom národno-kultúrnom vedomí (Eva Fordinálová)

Vedecko-kritická štúdia o živote a diele veľkého slovenského básnika a osvietenca.Dátum vydania: 11.12.2007Vydanie: 1.Väzba: brožovanáISBN: 978-80-8082-125-8Strán: 354Formát (mm): 145x210

EAN: 9788080821258, obchod: Dary života

od 5,07 €

Porovnať ceny

Verejná mienka a politika / Historické vedomie slovenskej spoločnosti (Miroslav Pekník)

V názoroch respodentov sa odráža jestvovanie pluralitných, vedeckých i laických pohľadov a hodnotení kľúčových udalostí, procesov a osobností, čo bude aj naďalej charakterizovať škálu vedomostí a vytváranie si názorov a postojov obyvateľstva o historických skutočnostiach... Z pohľadu ...

EAN: 9788022409247, obchod: Dary života

od 5,51 €

Porovnať ceny