Každý spoločník ma v s.r.o. svoje podiely tie znamenajú práva a povinnosti, ktoré spoločníci majú voči spoločnosti. Podiel odzrkadľuje vklad spoločníka. Udáva sa v percentách. Ako spoločník máte právo previesť svoj podiel na iného spoločníka. Prevod sa musí uskutočniť platnou zmluvou, kde je potrebné overiť osobne údaje a tiež notárom overené podpisy. Na to, aby ste však svoj podiel mohli previesť musí Vám valné zhromaždenie udeliť súhlas. Valné zhromaždenie najprv musí odsúhlasiť každú takúto žiadosť o prevode podielu. Podiel je možné previesť aj na tretiu osobu. Teda osobu, ktorá zatiaľ nefiguruje v s.r.o. Takou to osobou môže byť prakticky ktokoľvek. Valné zhromaždenie: je najvyšší riadiaci orgán spoločnosti. Rozhoduje o dôležitých zmenách, ktoré sa týkajú spoločnosti. Tvoria ho všetci spoločníci s.r.o. Čím väčší vklad, ako spoločník vložíte tým máte väčší nárok na podiel vo spoločnosti.

Prevod podielu

Podmienkou každého nového spoločníka je zaplatiť súdny poplatok vo výške 30 €. Každý takýto prevod musí byť zapísaný do obchodného registra. Osoba, na ktorá sa prevedie podiel nesmie mať žiadne nedoplatky na daniach.Podiel môžete previesť ako na osobu fyzickou tak aj na právnickú. Spoločenská zmluva môže obsahovať vyslovene obmedzenie spoločníkom uskutočňovať prevod svojho podielu či už na ostatných spoločníkov alebo na tretiu osobu.

podanie rúk

Preto je nutne, aby ste dokonale poznali všetky dôležité body, ktoré zahŕňa spoločenská zmluva, ktorú ste podpísali a ktorou ste súčasťou. Podiel sa môže aj zdediť. Teda deje sa do vtedy ak jeden zo spoločníkov zomrie a jeho podiel sa prevedie na nového nadobúdovateľa v dedičskom konaní. Spoločníkovi nie je umožnené previesť svoj podiel vtedy ak sa vedie alebo bude viesť konanie o následnom zrušení s.r.o. Pri prevode podielu musí každý nový spoločník uskutočniť vklad 750€, čo je základne imanie jedného spoločníka. Radí Vám pomôžeme s prevodom obchodného podielu s.r.o Ezmluva.